Cup

ถ้วยพลาสติก

ถ้วยจานบิน 3 ช่อง
ถ้วย 003
ถ้วยซอส
ถ้วยจานบิน
ถ้วยซอสสีใส
ถ้วยซอสสีขุ่นมีฝาในตัว
ถ้วยสองช่องปากซีล
ถ้วย 004 ฝาฉีก